باریزان دکور

باریزان دکور چه خـدمـاتـی ارائه میکند؟

دکوراسیون داخلی

بـازسـازی، تــعمـیـرات

طراحی داخلی

دیزاین مسکونی، اداری

کاغذ دیــواری

کاغذ دیواری خارجی و ایرانی

کاغذ دیواری

برندهای مطرح دنیا

پارکت و لمیـنـیـت

خــارجی و ایــرانی

پارکت و لمیـنـیـت

در انـواع طـرح و رنـگ

قـرنـیـز

طرح و رنگ متـنـوع

قـرنـیـز

طرح و رنگ متـنـوع

کاغذ دیواری

آلبوم BARTON

آلبوم MIX

آلبوم AVANTI

آلبومSONAMI

آلبومLOVE

کـف پـوش - لـمینـیت

لمینیت و کف پوش، باریزان دکور

قـرنـیـز